Tìm kiếm tài liệu

Tài liệu chuyên đề số phức Pdf

CHUYÊN ĐỀ: SỐ PHỨC

§1. Các công thức cần nhớ………………………………..2
1.1. Dạng đại số của một số phức
1.2. Các phép toán trên tập số phức
1.3. Môđun của số phức. Biểu diễn hình học của số phức
1.4. Dạng lượng giác của một số phức
1.5. Căn bậc hai của một số phức
§2. Một số dạng toán thường gặp về số phức
2.1. Tính toán với số phức…………………………..3
2.2. Giải phương trình trên tập số phức……………….4
2.3. Tìm tập hợp điểm biểu diễn………………………5
§3. Một số ứng dụng của số phức
3.1. Tính giá trị các biểu thức lượng giác, tổ hợp……..6
3.2. Giải phương trình và hệ phương trình……………..7
ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG……………………………8

Download Ebook : PDF