Tìm kiếm tài liệu

Tài liệu Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian PDF+Word

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

§1.PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
1.1.Tóm tắt lý thuyết
1.2.Một số dạng toán thường gặp

§2.PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
2.1.Tóm tắt lý thuyết
2.2.Một số dạng toán thường gặp

§3.PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
3.1.Tóm tắt lý thuyết
3.2.Một số dạng toán thường gặp

§4.MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN
4.1.Bài toán cực trị liên quan đến mặt phẳng

4.2.Bài toán cực trị liên quan đến đường thẳng
4.3.Bài toán cực trị liên quan đến mặt cầu

§5.MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP

ĐỀ THI TNPT
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC

Download Ebook : PDF | Word