Tài liệu chuyên đề phương trình mũ và logarit luyện thi đh

Tài liệu chuyên đề phương trình mũ và logarit luyện thi đh

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ & PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

§1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CÔNG THỨC VỀ LŨY THỪA …………..2
1.1.Lũy thừa với số mũ nguyên dương và số mũ 0
1.2.Lũy thừa với số mũ nguyên âm
1.3.Lũy thừa với số mũ hữu tỷ và vô tỷ
1.4.Một số lưu ý
§2. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CÔNG THỨC VỀ LÔGARRIT……………4
2.1.Định nghĩa lôgarit
2.2.Tính chất
§3. HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT…………6
3.1.Một số giới hạn cơ bản
3.2.Hàm số lũy thừa. Hàm sỗ mũ. Hàm số lôgarit
§4.PHưƠNG TRÌNH MŨ………………………………….8
4.1.PT mũ cơ bản
4.2.Phương pháp đưa về cùng cơ số
4.3.Phương pháp lôgarit hóa
4.4.Phương pháp đặt ẩn phụ
4.5.Phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số
§5.PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT……………………………..11
5.1.PT lôgarit cơ bản
5.2.Phương pháp đưa về cùng cơ số
5.3.Phương pháp đặt ẩn phụ
5.4.Phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số
§6.BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT…………………….13
6.1.Bất phương trình mũ
6.2.Bất phương trình lôgarit
§7.HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT……………………..15
§8.MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ CHỨA THAM SỐ……………………16
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ……………………….17
MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI……………………..22

Download Ebook : PDF