Tìm kiếm tài liệu

Tài liệu chuyên đề thể tích khối đa diên file Pdf+Word

CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

§1. Phương pháp xác định chân đường vuông góc hạ từ 1 điểm xuống 1 mp………………..2
§2. Tính khoảng cách từ 1 điểm đến mp và giữa 2 đường thẳng chéo nhau………………….5
§3. Một số phương pháp tính thể tích………………………………………………………………………7
§4. Sử dụng phương pháp tính thể tích để tìm khoảng cách………………………………………..15
§5. Một số bài toán tìm thể tích lớn nhất, nhỏ nhất……………………………………………………17
§6. Sự phân loại tứ diện và ứng dụng………………………………………………………………………20
MỘT SỐ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI……………………………………………………………………….23

Download Ebook : PDF | Word