Tìm kiếm tài liệu

Luật

Chia sẻ các tài liệu Luật, các văn bản Luật

Tải mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay file Word

I. Mẫu đơn viết tay chuyển nhượng đất 1. Nội dung mẫu đơn viết tay chuyển nhượng đất Một mẫu đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện hành sẽ bao gồm những nội dung sau: Tên hợp đồng Các thông tin của chủ thể tham gia hợp đồng Các …

Xem thêm

Tải Bộ Luật Lao Động 2019

Bộ Luật Lao Động 2019 Tác giả : Quốc Hội Việt Nam Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Độ tuổi lao động …

Xem thêm

Tải Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 Tác giả : Quốc Hội Việt Nam Bộ luật Hình sự (số 100/2015/QH13) ngày 27/11/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018  được sửa đổi, bổ sung bởi : Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc …

Xem thêm

Tải Luật Thủy lợi 2017

Luật Thủy lợi 2017 Tác giả : Quốc Hội Việt Nam Thủy lợi là tổng hợp các giải pháp nhằm tích trữ, điều hòa, chuyển, phân phối, cấp, tưới, tiêu và thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; kết hợp cấp, tiêu, …

Xem thêm

Tải Luật Lâm nghiệp 2017

Luật Lâm nghiệp 2017 Tác giả : Quốc Hội Việt Nam Lâm nghiệp là ngành kinh tế – kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản. Trong đó, Hoạt động lâm nghiệp bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản …

Xem thêm

Tải Luật tổ chức Chính phủ 2015

Luật tổ chức Chính phủ 2015 Tác giả : Quốc Hội Việt Nam Luật tổ chức Chính phủ 2015 (Luật số: 76/2015/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/06/2015 với nhiều quy định về nhiệm vụ, quyền …

Xem thêm

Tải Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015  Tác giả : Quốc Hội Việt Nam Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số: 80/2015/QH13) với nhiều quy định mới về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; trình tự, thủ …

Xem thêm

Tải Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 Tác giả : Quốc Hội Việt Nam Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Luật số: 33/2018/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018 , Luật có hiệu lực …

Xem thêm