Học tiếng Hàn

Web app dịch họ tên tiếng Việt sang tiếng Hàn

Tên tiếng Hàn Quốc của bạn là gì? Hãy cùng chúng tôi xem tên tiếng Việt của bạn dịch ra tiếng Hàn như thế nào nhé. Biết đâu bạn lại trùng tên với các “ oppa” thì sao nhỉ? Họ và tên của người Việt Nam rất đa dạng và …

Xem thêm

Một số từ vựng khi ký kết hợp đồng tiếng Hàn thường gặp

Xin chia sẻ một số thuật ngữ hợp đồng thường gặp. 1. 양해각서: MOU, Biên bản ghi nhớ. 2. 가계약서: Hợp đồng nguyên tắc. 3. 본 계약서: Hợp đồng (chính thức). 4. 약정서/합의서: Thỏa thuận. 계약해지합의서: Thỏa thuận thanh lý HD. 5. 갑/을/병/정: Bên A/B/C/D. 6. 불가항력: Bất khả kháng. …

Xem thêm

Download Elementary Korean Workbook PDF

Elementary Korean Workbook Author: Insun Lee  This is an extensive beginning level Korean workbook. This helpful practice book is intended as a companion to Elementary Korean but can be used with any other Korean textbook or as a stand alone self; study guide. is essential for practicing and polishing your …

Xem thêm

Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 1 – KIIP Korean Class Level 3 ( PDF+ CD)

이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 1 – KIIP Korean Class Level 3 이민자를 위한 한국어와 한국문화 중급 1 CD1장포함 KIIP Korean Class Level 3 법무부 사회통합프로그램 3단계 (한국어와 한국문화 중급 1) 교육과정 등의 교재로 이민자의 한국 사회 적응을 돕고 언어 교육의 효율성을 극대화하는데 중점을 둔 교재입니다. 이민자의 한국 사회 적응을 …

Xem thêm

Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 2 ( PDF+ CD)

이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 2 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 CD1장포함 KIIP Korean Class Level 2 법무부 사회통합프로그램 2단계 (한국어와 한국문화 초급 2) 교육과정 등의 교재로 이민자가 한국어와 한국 문화를 좀 더 쉽고 재미있게, 그리고 효과적으로 배울 수 있도록 구성한 책입니다. 또한 …

Xem thêm

Download Active Korean 3 – textbook + workbook (PDF + Audio)

Active Korean 3 – textbook + workbook Active Korean 3 (English and Korean Languages) Active Korean 3: with Audio-CD(Paperback) (Korean edition) ACTIVE KOREAN 3 is a short-term intermediate Korean study book featuring: – Detailed and illustrative grammar point – Vivid pictures and illustrations – Dialogues based everyday situations – Various …

Xem thêm