Học tiếng Hàn

Một số từ vựng khi ký kết hợp đồng tiếng Hàn thường gặp

Xin chia sẻ một số thuật ngữ hợp đồng thường gặp. 1. 양해각서: MOU, Biên bản ghi nhớ. 2. 가계약서: Hợp đồng nguyên tắc. 3. 본 계약서: Hợp đồng (chính thức). 4. 약정서/합의서: Thỏa thuận. 계약해지합의서: Thỏa thuận thanh lý HD. 5. 갑/을/병/정: Bên A/B/C/D. 6. 불가항력: Bất khả kháng. …

Xem thêm

Download Elementary Korean Workbook PDF

Elementary Korean Workbook Author: Insun Lee  This is an extensive beginning level Korean workbook. This helpful practice book is intended as a companion to Elementary Korean but can be used with any other Korean textbook or as a stand alone self; study guide. is essential for practicing and polishing your …

Xem thêm

Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 1 – KIIP Korean Class Level 3 ( PDF+ CD)

이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 1 – KIIP Korean Class Level 3 이민자를 위한 한국어와 한국문화 중급 1 CD1장포함 KIIP Korean Class Level 3 법무부 사회통합프로그램 3단계 (한국어와 한국문화 중급 1) 교육과정 등의 교재로 이민자의 한국 사회 적응을 돕고 언어 교육의 효율성을 극대화하는데 중점을 둔 교재입니다. 이민자의 한국 사회 적응을 …

Xem thêm

Download 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 2 ( PDF+ CD)

이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 – KIIP Korean Class Level 2 이민자를 위한 한국어와 한국문화 초급 2 CD1장포함 KIIP Korean Class Level 2 법무부 사회통합프로그램 2단계 (한국어와 한국문화 초급 2) 교육과정 등의 교재로 이민자가 한국어와 한국 문화를 좀 더 쉽고 재미있게, 그리고 효과적으로 배울 수 있도록 구성한 책입니다. 또한 …

Xem thêm

Download Active Korean 3 – textbook + workbook (PDF + Audio)

Active Korean 3 – textbook + workbook Active Korean 3 (English and Korean Languages) Active Korean 3: with Audio-CD(Paperback) (Korean edition) ACTIVE KOREAN 3 is a short-term intermediate Korean study book featuring: – Detailed and illustrative grammar point – Vivid pictures and illustrations – Dialogues based everyday situations – Various …

Xem thêm

Download Active Korean 1 – textbook+workbook (PDF + Audio)

Active Korean 1 – Textbook + Workbook Active Korean 1: Textbook Manual and CD (English and Korean Languages) It is a best book for the basic communication skills in a short period of time to learn the Korean language learners. ACTIVE KOREAN 1 is a short-term Korean study book featuring: …

Xem thêm