Kiến thức lý thuyết và bài tập Tập hợp điểm biểu diễn các số phức

Tài liệu tổng hợp công thức, kiến thức và bài tập trắc nghiệm chuyên đề Tập hợp điểm biểu diễn các số phức file Word và Pdf có đáp án chi tiết:
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Các kiến thức cơ bản về số phức
1. Khái niệm số phức
2. Biểu diễn hình học
3. Các phép toán về số phức
a. Cộng, trừ hai số phức
b. Nhân hai số phức
c. Số phức liên hợp
d. Môđun của số phức
e. Chia hai số phức
II. Kiến thức về hình học giải tích trong mặt phẳng
1. Các dạng phương trình đường thẳng
2. Phương trình đường tròn tâm I(a;b) bán kính R
3. Phương trình (Elip)
III. Một số chú ý trong giải bài toán tìm tập hợp điểm.
1. Phương pháp tổng quát
2. Giả sử các điểm M, A, B lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức z, a, b
3. Giả sử M và M’ lần lượt là điểm biểu diễn của số phức z và w = f(z)
B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
– Các kĩ năng biến đổi, thực hiện phép tính về số phức
– Kĩ năng biến đổi biểu thức đại số, tính khoảng cách,…
C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word