Tìm kiếm tài liệu

Ôn tập về biểu đồ trang 164, 165, 166 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Ôn tập về biểu đồ trong SGK trang 164, 165, 166 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 164 SGK Toán 4): Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời câu hỏi sau :

Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời câu hỏi sau Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình | Để học tốt Toán 4

a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình ? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật ?

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật ?

Lời giải:

a) Cả bốn tổ cắt được 16 hình. Trong đó có 4 cạnh hình tam giác, 7 hình vuông và 5 hình chữ nhật.

b) Tổ 3 cắt nhiều hơn tổ 2 ( là ) 1 hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 ( là ) 1 hình chữ nhật.

Bài 2 (trang 165 SGK Toán 4): Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta.

Biểu đồ dưới đây nói về diện tích của ba thành phố của nước ta trang 165 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời câu hỏi sau :

a) Diện tích HÀ Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông, diện tích Đà Nẵng là bao nhiêu ki-lô-mét vuông và diện tích Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

b) Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích Đà Nẵng bao nhiêu ki-lô-mét vuông và bé hơn diện tích HÀ Nội bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Lời giải:

a) Diện tích Hà Nội là 3325 km2 , diện tích Đà Nẵng là 1255km2 và diện tích thành phố Hồ Chí Minh là 2095km2.

b) Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích Đà Nẵng.

2095 – 1255 = 840 (km2)

Diện tích Thành phố Hồ Chí Minh bé hơn diện tích Hà Nội :

3325 – 2095 = 1230 (km2).

Bài 3 (trang 166 SGK Toán 4): Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12 :

Biểu đồ dưới đây nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12 | Để học tốt Toán 4

Cho biết mỗi cuộn vải dài 50m. Dựa vào biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây :

a) Trong tháng 12 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải hoa ?

b) Trong tháng 12 cửa hàng được tất cả bao nhiêu mét vải ?

Lời giải:

a) Trong tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải hoa là :

50×42=2100 (m)

b) Trong tháng 12 cửa hàng bán được số cuộn vải là :

42 + 50 +37 = 129 (cuộn)

Trong tháng 12 cửa hàng bán được số mét vải là :

50×129=6450 (m).