Tìm kiếm tài liệu

Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trong SGK trang 170 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 4): Phân số thứ nhất làPhân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương | Để học tốt Toán 4, phân số thứ hai làPhân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương | Để học tốt Toán 4. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Lời giải:

Phân số thứ nhất là 4/5, phân số thứ hai là 2/7. Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương | Để học tốt Toán 4

Bài 2 (trang 170 SGK Toán 4): Số ?

Điền số vào ô trống trang 170 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4Điền số vào ô trống trang 170 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Điền số vào ô trống trang 170 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4Điền số vào ô trống trang 170 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 170 SGK Toán 4): Tính :

Tính 2/3 + 5/2 - 3/4, 2/5 x 1/2 chia 1/3, 2/9 chia 2/9 x 1/2 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tính 2/3 + 5/2 - 3/4, 2/5 x 1/2 chia 1/3, 2/9 chia 2/9 x 1/2 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 170 SGK Toán 4): Người ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy đượcNgười ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể | Để học tốt Toán 4bể , giờ thứ hai chảy đượcNgười ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể | Để học tốt Toán 4bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu dùng hết một lượng nước bằngNgười ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể | Để học tốt Toán 4bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Lời giải:

a, Số phần bể nước vòi đó chảy được trong 2 giờ là:

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể | Để học tốt Toán 4(bể)

b, Số phần bể nước còn lại sau khi dùngNgười ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể | Để học tốt Toán 4bể là:

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể | Để học tốt Toán 4(bể)

Đáp số: a,Người ta cho một vòi nước chảy vào bể nước có chứa, giờ thứ nhất chảy được 2/5 bể | Để học tốt Toán 4