Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 171, 172 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trong SGK trang 171, 172 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1 giờ = .. phút

1 năm = .. tháng

1 phút = … giây

1 thế kỉ = … năm

1 giờ = … giây

1 năm không nhuận = … ngày

1 năm nhuận = … ngày

Lời giải:

1 giờ = 60 phút

1 năm = 12 tháng

1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600 giây

1 năm không nhuận = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày.

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 giờ = … phút

3 giờ 15 phút = .. phút

420 giây = … phút

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 giờ = … phút, 3 giờ 15 phút = .. phút | Để học tốt Toán 4giờ = … phút

b) 4 phút = … giây

3 phút 25 giây = … giây

2 giờ = … giây

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 giờ = … phút, 3 giờ 15 phút = .. phút | Để học tốt Toán 4phút = … giây

c) 5 thế kỉ = … năm

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 giờ = … phút, 3 giờ 15 phút = .. phút | Để học tốt Toán 4thế kỉ = … năm

12 thế kỉ = … năm

2000 năm = … thế kỉ

Lời giải:

Chẳng hạn : 420 giây = … phút (?)

420 : 60 = 7

Vậy 420 giây = 60 giây × 7 = 7 phút

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 giờ = … phút, 3 giờ 15 phút = .. phút | Để học tốt Toán 4 giờ = 60 phút : 12 = 5 phút

Hoặc : Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 giờ = … phút, 3 giờ 15 phút = .. phút | Để học tốt Toán 4giờ = 60 phút ×1/12=5 phút.

3 giờ 15 phút = .. phút

3 giờ 15 phút = 3 giờ + 15 phút = 180 phút + 15 phút = 195 phút

2 giờ = … giờ

1 giờ = 60 giây × 60 = 3600 giây

2 giờ = 3600 giây × 2 = 7200 giây.

a) 5 giờ = 300 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 giờ = … phút, 3 giờ 15 phút = .. phút | Để học tốt Toán 4giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây

3 phút 25 giây = 205 giây

2 giờ = 7200 giây

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 giờ = … phút, 3 giờ 15 phút = .. phút | Để học tốt Toán 4phút = 6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 5 giờ = … phút, 3 giờ 15 phút = .. phút | Để học tốt Toán 4thế kỉ = 5 năm

12 thế kỉ = 1200 năm

2000 năm = 20 thế kỉ

Bài 3 (trang 172 SGK Toán 4): Điền dấu:

5 giờ 20 phút … 300 phút

Điền dấu 5 giờ 20 phút … 300 phút, 1/3giờ … 20 phút | Để học tốt Toán 4giờ … 20 phút

495 giây … 8 phút 15 giây

Điền dấu 5 giờ 20 phút … 300 phút, 1/3giờ … 20 phút | Để học tốt Toán 4phút …Điền dấu 5 giờ 20 phút … 300 phút, 1/3giờ … 20 phút | Để học tốt Toán 4phút.

Lời giải:

5 giờ 20 phút > 300 phút

Điền dấu 5 giờ 20 phút … 300 phút, 1/3giờ … 20 phút | Để học tốt Toán 4giờ = 20 phút

495 giây = 8 phút 15 giây

Điền dấu 5 giờ 20 phút … 300 phút, 1/3giờ … 20 phút | Để học tốt Toán 4phút <Điền dấu 5 giờ 20 phút … 300 phút, 1/3giờ … 20 phút | Để học tốt Toán 4phút.

Bài 4 (trang 172 SGK Toán 4): Bẳng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn HÀ trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

Thời gian

Từ giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút.

Về sinh cá nhân và tập thể dục

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ

Ăn sáng

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Học và chơi ở trường

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Lời giải:

a) Hà đã ăn sáng trong 30 phút .

b) Buổi tối Hà đã ở trường trong 4 giờ.

Bài 5 (trang 172 SGK Toán 4): Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 6000 giây;

b) 20 phút

c)Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất | Để học tốt Toán 4giờ ;

d)Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất | Để học tốt Toán 4giờ.

Lời giải:

a) 6000 giây = 10 phút

c)Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất | Để học tốt Toán 4giờ = 60 phút : 4 = 15 phút

d)Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất | Để học tốt Toán 4giờ =Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất | Để học tốt Toán 4giờ = 60 phút : 5 = 12 phút.

Vậy khoảng thời gian 20 (ở b) là dài nhất.