Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172, 173 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trong SGK trang 172, 173 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 172 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = …m2        1km2 = … m2

1m2 = … cm2       1dm2 = … cm2

Lời giải:

1m2 = 100dm2           1km2 = 1000000m2

1m2 = 10000cm2        1dm2 = 100cm2

Bài 2 (trang 172 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 15m2 = … cm2           Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4m2 = … dm2

103m2 = … dm2           Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4dm2 = … cm2

2110dm2 = … cm2           Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4m2 = … cm2

b) 500cm2 = … dm2          1cm2 = … dm2

1300dm2 = … m2           1dm2 = … m2

60000cm2 = … m2           1cm2 = … m2

c) 5m2 9dm2 = … m2          700dm2 = … m2

8m2 50cm2 = …            50000cm2 = … m2

Lời giải:

a) 15m2 = 150000cm2           Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4m2 = 10dm2

103m2 = 10300dm2           Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4dm2 = 10cm2

2110dm2 = 211000cm2          Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4m2 = 1000cm2

b) 500cm2 = 5dm2           1cm2 =Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4dm2

1300dm2 =13m2           1dm2 =Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4m2

60000cm2 = 6m2           1cm2 =Viết số thích hợp vào chỗ chấm 15m2 = ... cm2, 1/10m2 = ... dm2 | Để học tốt Toán 4m2

c) 5m2 9dm2 = 509dm2           700dm2 = 7m2

8m2 50cm2 = 80050cm2           50000cm2 = 5m2

Bài 3 (trang 173 SGK Toán 4): > < =

2m2 5dm2 … 25dm2       3m2 99dm2 … 4m2

3dm2 5cm2 … 305cm2       65m2 … 6500dm2

Lời giải:

2m2 5dm2 > 25 dm2       3m2 99 dm2 < 4m2

3dm2 5cm2 = 305 cm2       65m2 = 6500dm2

Bài 4 (trang 173 SGK Toán 4): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứa 1m2 ruộng đó thu hoạch được Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m | Để học tốt Toán 4kg thóc. Hỏi tren cả hai thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc ?

Lời giải:

Diện tích thửa ruộng là :

64 × 25 = 1600 (m2)

Số thóc đó thu được tren thửa ruộng đso là :

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m | Để học tốt Toán 4× 1600 = 800(kg) hay 8 tạ

Đáp số : 8 tạ thóc