Ôn tập về hình học trang 173 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về hình học trong SGK trang 173 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 173 SGK Toán 4): Quan sát hình bên, hãy chỉ ra :

Quan sát hình bên, hãy chỉ ra Các đoạn thẳng song song với nhau | Để học tốt Toán 4

a) Các đoạn thẳng song song với nhau;

b) Các đoạn thẳng vuông góc với nhau .

Lời giải:

a) Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DC.

b) Đoạn thẳng AB vuông góc với đoạn thẳng AD.

Đoạn thẳng DC vuông góc với đoạn thẳng DA.

Bài 2 (trang 173 SGK Toán 4): Hãy vẽ một hình vuông góc có cạnh dài 3cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Lời giải:

Ta có thể như sau :

Hãy vẽ một hình vuông góc có cạnh dài 3cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông đó | Để học tốt Toán 4

Vẽ đoạn thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C.

Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm, CB = 3cm.

Nối A với B ta được hình vuông ABCD.

Chu vi hình vuông đó là:

3 × 4 = 12(cm)

Diện tích hình vuông đó là :

3 × 3 = 9(cm2)

Đáp số: 12 cm và 9 cm2.

Bài 3 (trang 173 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Đúng ghi Đ, sai ghi S. Chu vi vi hình 1 bằng chu vi hình 2 | Để học tốt Toán 4

a) Chu vi vi hình 1 bằng chu vi hình 2.

b) Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2.

c) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1.

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2.

Lời giải:

Chu vi hình 1 là :

(4 + 3) × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình 1 là :

4 × 3 = 12 (cm2)

Chu vi hình 2 là :

3 × 4 = 12(cm)

Diện tích hình 2 là :

3 × 3 = 9(cm2)

Vậy chỉ có câu d) là đúng thôi.

Nói thêm: có thể chồng hình 2 lên hình 1 như trên thì không cần phải tính toán cụ thể cũng vẫn rút ra được kết luận :

a) , b), c) đều sai.

Chỉ có d) là đúng mà thôi.

Bài 4 (trang 173 SGK Toán 4): Để nền một phòng hình chữ nhật, người ta dùng gạch men hình vuông có cạnh 20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng phòng học đó, biết rằng nên phòng học có chiều rộng 5m và chiều dài 8m?

Lời giải:

20 cm = 2dm.

Diện tích viên gạch là :

2×2=4dm2

Diện tích nên phòng học là :

8×5=40(cm2) hay 4000dm^2

Số gạch cần dùng là :

4000:4=1000 (viên)

Đáp số: 1000 viên gạch

Nói thêm: Cũng có thể giải thích như sau :

20 cm = 2dm; 5m = 50 dm; 8m = 80 dm.

Cạnh dài nền phòng học chứa được:

80 : 2 = 40 (viên gạch )

Cạnh ngắn nền phòng học chứa được :

50 : 2 = 25 (viên gạch )

Số gạch cần dùng là :

40 ×25=1000 (viên gạch)