Ôn tập về phân số trang 166, 167 sgk toán lớp 4

Ôn tập về phân số trang 166, 167 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về phân số trong SGK trang 166, 167 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 166 SGK Toán 4): Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng. 2/5 là phân số chỉ phân số đã tô màu của hình nào | Để học tốt Toán 4là phân số chỉ phân số đã tô màu của hình nào ?

Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng. 2/5 là phân số chỉ phân số đã tô màu của hình nào | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Khoanh vào C (hình 3)

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm trang 167 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm trang 167 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 4): Rút gọn phân số:

Rút gọn phân số 12/18, 4/40, 18/24, 20/35, 60/12 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Rút gọn phân số 12/18, 4/40, 18/24, 20/35, 60/12 | Để học tốt Toán 4

Bài 4 (trang 167 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số :

Quy đồng mẫu số các phân số 2/5 và 3/7 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Quy đồng mẫu số các phân số 2/5 và 3/7 | Để học tốt Toán 4

Bài 5 (trang 167 SGK Toán 4): Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần.

Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần 1/3, 1/6, 5/2, 3/2 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Ta có:Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần 1/3, 1/6, 5/2, 3/2 | Để học tốt Toán 4bé hơn 1

Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần 1/3, 1/6, 5/2, 3/2 | Để học tốt Toán 4lớn hơn 1

Mà Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần 1/3, 1/6, 5/2, 3/2 | Để học tốt Toán 4(vì 6 > 3) và Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần 1/3, 1/6, 5/2, 3/2 | Để học tốt Toán 4(3 < 5)

nên ta có kết luận là:Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần 1/3, 1/6, 5/2, 3/2 | Để học tốt Toán 4