Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó trang 176 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

trong SGK trang 176 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 176 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số 91 170 216
Tỉ số của hai số Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
Số bé
Số lớn

Lời giải:

Tổng hai số 91 170 216
Tỉ số của hai số Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
Số bé 13 68 81
Số lớn 78 102 135

Bài 2 (trang 176 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống :

Hiệu hai số 72 63 105
Tỉ số của hai số Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
Số bé
Số lớn

Lời giải:

Hiệu hai số 72 63 105
Tỉ số của hai số Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4 Viết số thích hợp vào ô trống trang 176 sgk Toán lớp 4 | Để học tốt Toán 4
Số bé 18 189 140
Số lớn 90 252 245

Bài 3 (trang 176 SGK Toán 4): Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằngHai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 | Để học tốt Toán 4số thóc kho thứ hai.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải : – vẽ sơ đồ

Tìm tổng số phần bằng nhau.

Tìm số thóc ở mỗi kho.

Ta có sơ đồ :

Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 4/5 | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là :

1350 : 9 × 4 = 600 (tấn)

Số thóc kho thứ hai là :

1350 – 600 = 750 (tấn)

Đáp số: Kho I : 600 tấn thóc

Kho II: 750 tấn

Nói thêm: Có thể tình bày các bước giải như sau:

Giá trị 1 phần là :

1350 : (4 + 5) = 150 (tấn)

Số thóc của kho thứ nhất là :

150 × 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là :

150 × 5 = 750 (tấn)

Bài 4 (trang 176 SGK Toán 4): Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng 3/4 số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

Lời giải:

Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng 3/4 số hộp bánh | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

56 – 24 = 32 (hộp)

Đáp số: 24 hộp kẹo và 32 hộp bánh.

Bài 5 (trang 176 SGK Toán 4): Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuoir mẹ sẽ gấy 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

– Tìm hiệu giữa tuổi mẹ và tuổi con sau 3 năm nữa ( vẫn là 27 tuổi).

– Vẽ sơ đồ :

– Tính tuổi con sau 3 năm.

– Tính tuổi con hiện nay.

– Tính tuổi mẹ hiện nay.

Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Lúc đó ta có sơ đồ :

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuoir mẹ sẽ gấy 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay | Để học tốt Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 1 =3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là :

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là :

9 – 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là :

27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp số: Mẹ : 33 tuổi, con : 6 tuổi.

Nói thêm: Có thể gộp bước 1 và bước 2 :

27 : (4 – 1) = 9 (tuổi)