Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó trang 175 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

trong SGK trang 175 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 175 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số 318 1945 3271
Hiệu hai số 42 87 493
Số lớn
Số bé

Lời giải:

Tổng hai số 318 1945 3271
Hiệu hai số 42 87 493
Số lớn 180 1016 1882
Số bé 138 929 1389

Bài 2 (trang 175 SGK Toán 4): Hai đội trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất hơn đội thứ hai 286 cây. Hỏi mỗi đội trồng cây ?

Lời giải:

Hướng dẫn: Csc bước giải :

– Vẽ sơ đồ

– Tìm số cây của mỗi đội

Hai đội trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất hơn đội thứ hai 286 cây. Hỏi mỗi đội trồng cây | Để học tốt Toán 4

Đội thứ nhất trồng được là:

(1375 + 285) : 2 = 830 (cây)

Đội thứ hai trồng được là :

830 – 285 = 545 (cây)

Đáp số: Đội 1: 830 cây

Đội 2 : 545 cây.

Bài 3 (trang 175 SGK Toán 4): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m, chiệu rộng dài 47m. Tính diện tích của thửa rộng.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Tìm nửa chu vi.

Vẽ sơ đồ.

Tìm chiều rộng, chiều dài

Tính diện tích.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m, chiệu rộng dài 47m. Tính diện tích của thửa rộng - Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | Để học tốt Toán 4

Nửa chu vi của thửa ruộng là

530 : 2 = 265 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng là :

(265-47):2=109 (m)

Chiều dài của thửa ruộng là :

109 + 47 = 156 (m)

Diện tích của thửa ruộng là :

156 ×109=17 004 (m2)

Đáp số: 17 004 m2.

Bài 4 (trang 175 SGK Toán 4): Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bươc giải :

Tìm tổng số của hai số.

Tìm số chưa biết.

Tổng của hai số đó là :

135 ×2=270

Số phải tìm là :

270 – 246 = 24

Đáp số: 24

Bài 5 (trang 175 SGK Toán 4): Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Lời giải:

Hướng dẫn : CÁc bước giải: – tìm tổng của hai số.

– Tìm hiệu của hai số.

– Vẽ sơ đồ.

– Tìm mỗi số

Giải

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số bằng số lớn nhất | Để học tốt Toán 4

Số lớn nhất có ba chữ số là 999. Do đó tổng hai số là 999.

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do hiệu hai số đó là 99.

Số bé là : (999 – 99 ) : 2 = 450

Số lơn là : 450 + 99 = 549

Đáp số: số lớn : 549

Số bé: 450