Tìm kiếm tài liệu

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161, 162 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trong SGK trang 161, 162 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 161 SGK Toán 4): Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20 601 :

a) Số nào chia hết cho 2 ? Số nào nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào chia hết cho 3 ? Số nào chia hết cho 9 ?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ?

d) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 ?

e) Số nào chia hết cho cả 2 và 9 ?

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 2 là : 7362; 2640; 4136.

Các số chia hết cho 5 là : 605; 2640.

b) Các số chia hết cho 3 là : 7362; 2640; 20 601.

Các số chia hết cho 9 là : 7362; 20601.

c) Số chia hết cho cả hai 2 và 5 là 2640.

d) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3 là 605.

e) Số không chia hết cho cả 2 và 9 là 605 và 1207.

Nói thêm :

a) Nếu chữ số tận cùng của một số chia hết cho 2 ( hoặc 5) thì số đó chia hết cho 2 (hoặc 5).

b) Nếu tổng các chữ số của một số chia hết cho 3 (hoặc 9) thì số đó chia hết cho 3 (hoặc 9).

c) Nếu một số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

d) Để giải câu d) ta chọn trong các số chia hết cho 5 ở câu a) số không chia hế cho 3.

e) Để giải câu e) ta chọn ra các số không chia hết cho 2 ( 605; 1207; 20 601) rồi chọn ra các số không chia hết cho 9 trong ba số đó.

Bài 2 (trang 162 SGK Toán 4): Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được :

a) ..52 chia hết cho 3.

b) 1..8 chia hết cho 9

c) 92.. chia hết cho cả 2 và 5;

d) 25.. chia hết cho cả 5 và 3.

Lời giải:

a) Để ..52 chia hết cho 3; ta cần viết vào ô trống một chữ số 2; 5 hoặc 8.

b) Để 1..8 chia hết cho 9; ta cần viết vào ô trống một trong các chữ số 0 hoặc 9.

c) 920 chia hết cho cả 2 và 5.

d) Để 25.. chia hết cho 5; ta cần viết vào ô trống chữ số 0 hoặc 5 : 250 và 255

Thử lại, ta thấy : 250 không chia hết cho 3 (loại) ; số 255 chia hết cho 3 (chọn).

Ta có số 255.

Bài 3 (trang 162 SGK Toán 4): Tìm x, biết 23 < x < 31 và là số lẻ chia hết cho 5.

Lời giải:

x chia hết cho 5 nên cóc chữ số tận cùng là 0 và 5. Nhưng x là số lẻ nên chỉ có thể tận cùng là 5.

Vì 23 < x <31 nên x = 25

Bài 4 (trang 162 SGK Toán 4): Với ba chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số có ba chữ số ( mỗi số có cả ba chữ số đó ) vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết chia hết cho 2.

Lời giải:

Số vừa chia hết cho 5 và vừa chia hết cho 2 tận cùng là 0. Vậy các số đó là 520 và 250.

Ghi chú : Trong bài làm học sinh chỉ cần viết đúng đáp số 520; 250 là đạt yêu cầu ( không cần viết lời giải thích cũng được).

Bài 5 (trang 162 SGK Toán 4): Mẹ mua một số cam rồi xếp vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 3 quả thì vừa hết số cam, nếu xếp 5 đĩa thì cũng vừa hết số cam đó. Biết rằng số cam ít hơn 20 quả, hỏi mẹ mua bao nhiêu quả cam ?

Lời giải:

Xếp mỗi đĩa 5 quả thì vừa hết, vậy số cam chia hết cho 5.

Xếp mỗi đĩa 3 quả cũng vừa hết, vậy số cam chia hết cho 3.

Mà số cam ít hơn quả, vậy số cam là 15 quả.