Tải Thiết kế bến Container 25000 DWT cảng Hiệp Phước - Nhà Bè

Tải Thiết kế bến Container 25000 DWT cảng Hiệp Phước – Nhà Bè

Thiết kế bến Container 25000 DWT cảng Hiệp Phước – Nhà Bè

Nội dung ” Thiết kế bến Container 25000 DWT cảng Hiệp Phước – Nhà Bè” bao gồm 3 phần chính :
Phần A: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Địa hình
2. Địa chất
3. Khí hậu
4. Chế độ thủy hải văn
Phần B : QUY HOẠCH CẢNG
Chương 1: Tổng Hợp Số Liệu
Chương 2: Phân Chia Khu Cảng Và Lựa Chọn Phương Án Bốc Xếp
2.1. giải pháp công nghệ bốc xếp hàng hóa
2.2. Sơ đồ công nghệ bốc xếp hàng hóa
2.3. Thiết bị bốc xếp trên bến.
2.4. Thiết bị bốc xếp trên bãi
2.5. Tính toán số lượng thiết bị bốc xếp.
Chương 3: Số Lượng Bến Và Các Kích Thước Cơ Bản Của Bến.
3.1. Số lượng bến.
3.2. Xác định các kích thước của khu bến.
3.3. Khu nước của cảng
3.4. Xác định các kích thước kho bãi
Chương 4: Quy Hoạch Mặt Bằng Cảng và Lựa Chọn Phương Án
PHẦN C: THIẾT KẾ KỈ THUẬT BẾN TÀU CONTAINER 25000 DWT
Chương 1: Số liệu đầu vào và các giải pháp kết cấu
1.1. Số liệu đầu vào
1.2. Thiết kế sơ bộ cho các phương án kết cấu
Chương 2: Tính toán tải trọng và các tác độn của tàu lên công trình
2.1. Lực neo tàu
2.2. Tính toán năng lượng cập tàu
2.3. Chọn đệm và tính lực va
2.4. Kiểm tra khoảng cách đệm và bố trí đệm
Chương 3: Tính toán sơ bộ lực lên kết cấu
3.1. Tính toán sơ bộ tải trọng lên các đầu cọc
3.2. Tính toán sức chịu tải của cọc theo đất nền
3.3. So sánh và chọn sức kháng của cọc
3.4. Tính chiều dài tính toán của cọc
3.5. Phân phối lực neo, lực va lên bến
3.6. Kiểm tra khả năng chịu lực ngang của cọc
Chương 4: Tính toán nội lực
4.1. Tính toán khung ngang
4.2. Tính toán khung dọc ray cần trục
4.3. Tính toán khung dọc phụ
4.3. Tính toán cầu dẫn
4.5. Tính toán nội lực bản sàn
Chương 5: Thiết kế cốt thép
5.1. Tính toán cốt thép cho các cấu kiện
5.1.1. Vật liệu
5.1.2. Tính toán cốt thép theo trạng thái giới hạn 1
5.1.3. Tính toán cốt thép theo trạng thái giới hạn 2
5.1.4. Tính toán cốt thép chịu cắt của dầm
5.1.5. Tổng hợp tính toán và bố trí cốt thép
Chương 6: Kiểm tra chọc thủng của bản và nội lực của cấu kiện
6.1. Kiểm tra chọc thủng của bản
6.2. Kiểm tra nội lực cấu kiện..

Download tài liệu:PDF