Tìm kiếm tài liệu

Tỉ lệ bản đồ trang 155 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Tỉ lệ bản đồ trong SGK trang 155 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 4.

Bài 1 (trang 155 SGK Toán 4): Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, mỗi độ dài 1mm, 1 cm, 1dm ứng dụng với độ dài thật nào cho dưới đây ?

1000dm; 1000cm; 1000mm

Lời giải:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 :

– Độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm.

– Độ dài 1 cm ứng với dộ dài thật là 1000cm.

– Độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm.

Bài 2 (trang 155 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Tỉ lệ bản đồ 1: 1000 1: 300 1: 10000 1: 500
Độ dài thu nhỏ 1cm 1dm 1mm 1m
Độ dài thật …cm …dm …mm …m

Lời giải:

Tỉ lệ bản đồ 1: 1000 1: 300 1: 10000 1: 500
Độ dài thu nhỏ 1cm 1dm 1mm 1m
Độ dài thật 1000cm 300dm 10000mm 500m

Bài 3 (trang 155 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000, quảng đường từ A dến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là :

a) 10000m

b) 10000 km

c) 10000cm

d) 1km

Lời giải:

a) 10000 S ( vì khắc tên đơn vị với độ dài thu nhỏ 1dm ở phần đầu của bài trắc nghiệm).

b) 10000 Đ (vì 1dm trên bản dồ ứng dụng với độ dài thật là 10000dm).

c) 10000 S ( vì khác tên đơn vị …)

d) 1km Đ ( vì 10000dm = 1000m = 1km).