Tìm kiếm tài liệu

Lý thuyết, Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án

Chủ đề 1.4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Đường tiệm cận ngang
2. Đường tiệm cận đứng

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN
1. Quy tắc tìm giới hạn vô cực
Quy tắc tìm giới hạn của tích

Quy tắc tìm giới hạn của thương

2. Chú ý: Các quy tắc trên vẫn đúng cho các trường hợp

C. KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH

1. Giới hạn của hàm số tại một điểm

2. Giới hạn của hàm số tại vô cực

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF