Tiểu học

Chia một tổng cho một số trang 76 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 bài Chia một tổng cho một số trong SGK trang 76 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 76 SGK Toán 4): a) Tính bằng hai cách: (15 …

Xem thêm

Luyện tập trang 78 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 bài Luyện tập trong SGK trang 78 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 78 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính: a) 67 494 : 7 …

Xem thêm

Chia một số cho một tích trang 79 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 bài Chia một số cho một tích trong SGK trang 79 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 78 SGK Toán 4): Tính giá trị biểu thức: a. …

Xem thêm

Chia một tích cho một số trang 79 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 bài Chia một tích cho một số trong SGK trang 79 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 79 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách: a. (8 …

Xem thêm

Chia cho số có hai chữ số trang 81 sgk Toán lớp 4

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 bài Chia cho số có hai chữ số trong SGK trang 81 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 81 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính: a. …

Xem thêm