Lớp 4

Giới thiệu tỉ số trang 147 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Giới thiệu tỉ số trong SGK trang 147 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 147 SGK Toán 4): Viết tỉ số của a …

Xem thêm

Luyện tập trang 148 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 148 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 148 SGK Toán 4): Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng …

Xem thêm

Luyện tập trang 149 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 149 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 149 SGK Toán 4): Một sợi dây dài 28 m được cắt …

Xem thêm

Luyện tập chung trang 149 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập chung trong SGK trang 149 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 149 SGK Toán 4): Viết tỉ số của a …

Xem thêm

Luyện tập trang 151 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập trong SGK trang 151 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 151 SGK Toán 4): Hiệu hai số là 85. Tỉ số của …

Xem thêm

Luyện tập trang 151 (tiếp theo) sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập (tiếp theo) trong SGK trang 151 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 151 SGK Toán 4): Hiệu của hai số là 30. …

Xem thêm

Luyện tập chung trang 152 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 Luyện tập chung trong SGK trang 152 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 152 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống …

Xem thêm

Luyện tập chung trang 153 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập chung trong SGK trang 153 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4. Bài 1 (trang 153 SGK Toán 4): Tính : Lời giải: Bài …

Xem thêm