Tìm kiếm tài liệu

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 151 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trong SGK trang 151 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 4): Số thứ nhất hai là 123. Tỉ số của hai số đó là Số thứ nhất hai là 123. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số bé.

Tìm số lớn.

Ta có sơ đồ :

Số thứ nhất hai là 123. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là : 123 : 3 × 2 = 82

Số lớn là : 123 – 82 = 205

Đáp số: Số bé: 82 ; số lớn : 205.

Cách khác:

Nếu học sinh không vẽ sơ đồ vào trong bài giải thì có thể diễn đạt như sau :

Biểu thị số bé là phần bằng nhau thì số lớn là 5 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là : 5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là : 123 : 3 × 2 = 82

Số lớn là : 123+ 82 = 205

Đáp số: số bé : 82; số lớn : 205.

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 4): Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tính tuổi con của mỗi người | Để học tốt Toán 4 tuổi mẹ. Tính tuổi con của mỗi người.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước vẽ sơ đồ

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm tuổi con.

Tìm tuổi mẹ.

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tính tuổi con của mỗi người | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 7-2=5 (phần)

Tuổi con là : 25 : 5 × 2 = 10( tuổi)

Tuổi mẹ là : 25 + 10 = 35 ( tuổi)

Đáp số: con : 10 tuổi;

Mẹ : 35 tuổi.

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 4): Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó làHiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là 9/5. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số lớn.

Tìm số bé.

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Do hiệu hai số là 100.

Ta có sơ đồ :

Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là 9/5. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu hai số phần bằng nhau là :

9 – 5 = 4 (phần)

Số lớn là :

100 : 4 × 9 = 225

Số bé là :

225 – 100 = 125

Đáp số: Số lớn : 225 ; Số bé: 125