Tìm kiếm tài liệu

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó trang 148 sgk toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó trong SGK trang 148 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 148 SGK Toán 4): Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4. Tìm hai số đó.

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4

Lời giải:

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 7 =9 (phần)

Số bé là :

333 x Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là 2/7. Tìm hai số đó | Để học tốt Toán 4=74

Số lớn là :

333 – 74 =259

Đáp số: 259 và 74.

Nói thêm: Nếu không muốn vẽ sơ đồ vào bài giải, ta có thể trình bày bước giải thứ nhất như sau :

Gọi số bé là 2 phần bằng nhau thì số lớn là 7 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 7 = 9 (phần)

Bài 2 (trang 148 SGK Toán 4): Hai kho chưa 125 tấn thóc, trong đó ở kho thứ nhất bằng Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?

Lời giải:

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Ta có sơ đồ: 3 + 2 = 5( phần)

Kho thứ nhất chứa :

125 : 5 × 3 = 75(tấn)

Kho thứ hai chứa :

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: 75 tấn thóc và 50 tấn thóc.

Nói thêm: Ta còn nói số thóc ở kho thứ nhất gấp rưỡi số thóc ở kho thứ hai”.

Bài 3 (trang 148 SGK Toán 4): Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số.Tỉ số của hai số đó làGiải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4.

Tìm hai số đó.

Lời giải:

Giải bài  trang 149 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Gợi ý: Số lớn nhất có hai chữ số là bao nhiêu ? (99)

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy tổng số của hai số là 99.

Tổng số phần bằng nhau là.

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là :

99: 9 × 4 = 44

Số lớn là :

99 – 44 = 55

Đáp số: 55 và 44.