Tìm kiếm tài liệu

Tải Tiểu luận – tìm hiểu ns2 và demo

Tiểu luận – tìm hiểu ns2 và demo

Ns là một phần mềm mô phỏng mạng điều khiển sự kiện riêng rẽ hướng đối tượng, được viết bằng ngôn ngữ C++ va OTCL. Trong đó, C++ dùng để xử lý dữ liệu, các thao tác về gói tin và Otcl được sử dụng để định dạng cấu hình mô phỏng, điều khiển mô phỏng. Đây là lý do để hệ mo phỏng NS đạt hiệu quả, để giảm bớt thời gian xử lý gói tin và những sự kiện trong mô phỏng, tất cả đều được thực hiện trên C++

NS được sử dụng để mô phỏng Lan và Wan
NS-2 được thiết kế để chạy trong môi trường Unix, vì thế để chạy NS-2 trên windows ta cần Cygwin là phần mềm giá lập môi trường Unix trong Windows

Ns thực thi các giao thức mạng như Giao thức điều khiển truyền tải (TCP) và Giao thức gói người dùng (UDP); Các dịch vụ nguồn lưu lượng như Giao thức truyền tập tin (FPT), Telnet, Web, Tốc độ bit cố định (CBR) và tốc độ bit thay đổi (VBR); Các kỹ thuật quản lý hàng đợi như Vào trước Ra trước (Drop Tail), dò sớm ngẫu nhiên(RED) và CBQ; Các thuật toán định tuyến như Dijkstra…NS cũng thực thi multicasting và vài giao thức lớp điều khiển truy cập đường truyền (MAC) đối với mô phỏng LAN

Nội dung bao gồm 2 phần:
A: Giới thiệu về NS 2
I: Giới thiệu về NS
II: Cài đặt NS2
III: Tìm hiểu về NS2
IV: Các phần mềm kết hợp với NS-2
B: Phần bài tập Demo

Download tài liệu: PDF