Tìm kiếm tài liệu

Tìm phân số của một số trang 136 sgk Toán lớp 4

Đây là bài hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3 Tìm phân số của một số trong SGK trang 136 Toán 4 để giúp bạn hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán lớp 4.

Bài 1 (trang 135 SGK Toán 4): Một lớp học có 35 học sinh, trong đóMột lớp học có 35 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh được xếp loại khá | Để học tốt Toán 4số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó .

Lời giải:

Số học sinh xếp loại khá của lớp đó là : 35 ×Một lớp học có 35 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh được xếp loại khá | Để học tốt Toán 4= 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh khá.

Bài 2 (trang 135 SGK Toán 4): Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằngMột sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài | Để học tốt Toán 4chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.

Lời giải:

Chiều rộng sân trường là :

120 ×Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài | Để học tốt Toán 4= 100(m)

Đáp số: 100m.

Bài 3 (trang 135 SGK Toán 4): Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằngLớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam | Để học tốt Toán 4số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ ?

Lời giải:

Số học sinh nữ của lớp 4A là :

16 ×Lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam | Để học tốt Toán 4= 18 (học sinh)

Đáp số: 18 học sinh nữ.