Tải Đồ án - Tính toán và thiết kế trong khuấy trộn cơ khí

Tải Đồ án – Tính toán và thiết kế trong khuấy trộn cơ khí

Đồ án – Tính toán và thiết kế trong khuấy trộn cơ khí

Nội dung bao gồm:
1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
1.1.1. Đối tượng nghiên cứu
1.1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2. Mục đích nghiên cứu

2. Giới thiệu
2.1. Tìm hiểu về quy trình xử lý nước thải
2.1.1. Định nghĩa nước thải và các phương pháp xử lý
2.1.2. Hệ thống xử lý nước
2.2. Quá trình khuấy trộn trong quy trình xử lý nước
2.2.1. Định nghĩa về khuấy trộn
2.2.2. Vai trò của quá trình khuấy trộn
2.2.3. Vị trí của quá trình khuấy trộn
2.2.4. Các loại thiết bị khấy trộn chính
2.3. Tìm hiểu về khuấy trộn cơ khí
2.3.1. Định nghĩa và khái quát về khuấy trộn cơ khí
2.3.2. Đăc điểm hoạt động
2.3.3. So sánh khuấy trộn cơ khí với các loại khấy trộn khác

3. Đặc điểm cấu tạo và hoạt động
3.1. Nguyên lý hoạt động
3.2. Các kiểu cánh khuấy trộn chính
3.2.1. Cánh khuấy turbine
3.2.2. Cánh khuấy chân vịt
3.2.3. Bộ phận khuấy cánh
3.2.4. Cánh khuấy dạng mỏ neo
3.3. Các loại máy khuấy trộn cơ khí thông dụng
3.3.1. Máy khuấy trộn cơ khí dạng chìm
3.3.2. Máy khuấy trộn cơ khí kết hợp

4. Cấc công trình liên quan đến khuấy trộn cơ khí
4.1. Bể phản ứng tạo bông cặn cơ khí
4.1.1. Nguyên lý và cấu tạo
4.1.2. Ưu điểm và hạn chế
4.2. Bể keo tụ nhiều ngăn dùng phương pháp khuấy trộn cơ khí
4.2.1. Nguyên lý
4.3. Bể trung hòa dùng phương pháp khuấy trộn cơ khí

5. Tính toán và thiết kế trong khuấy trộn cơ khí
5.1. Tính toán trong trộn cơ khí
5.2. Thiết kế bể khuấy trộn cơ khí nhiều bể kết hợp
5.3. Thiết kế bể phản ứng tạo bông cặn cơ khí
5.4. Ví dụ tính toán thiết kế bể keo tụ dùng phương pháp khuấy trộn cơ khí
5.5. Thiết kế, bố trí thiết bị trộn cơ khí
5.6. Thiết kế cánh khuấy cơ khí
5.6.1. Thiết kế cánh khuấy giải phóng sự phân tầng gần
5.6.2. Thiết kế các loại cánh khuấy tốc độ cao

Download Tài liệu : PDF