Tóm Tắt kiến thức lý thuyết Hóa Học vô cơ 10 Filetype Pdf

Tóm Tắt kiến thức lý thuyết Hóa Học vô cơ 10 Filetype Pdf

Đây là tài liệu Tóm Tắt kiến thức lý thuyết Hóa Học vô cơ lớp 10

Mục lục:

  • Chương 1 : NGUYÊN TỬ
  • Chương 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
  • Chương 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC
  • Chương 4: PHẢ N ỨNG OXYHOÁ – KHỬ
  • Chương 5 : NHÓM HALOGEN
  • Chương 6: OXI – LƯU HUỲNH
  • Chương 7 : TỐC ĐỘ PHẢ N ỨNG – CÂN BẰNG HOÁ HỌC

Download: PDF