Tóm Tắt kiến thức lý thuyết Toán 10 Filetype Pdf+Word

Tóm Tắt kiến thức lý thuyết Toán 10 Filetype Pdf+Word

Dưới đây là tài liệu Tóm Tắt kiến thức toán (Đại số và Hình học) lớp 10:

MỤC LỤC:

PHẦN 1. ĐẠI SỐ 10

Chương 1. Mệnh đề – tập hợp
Vấn đề 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
Vấn đề 2. Tập hợp
Vấn đề 3. Sai số- số gần đúng

Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai
Vấn đề 1. Đại cương về hàm số
Vấn đề 2. Hàm số bậc nhất
Vấn đề 3. Hàm số bậc 2

Chương 3. Phương trình và hệ phương trình
Vấn đề 1. Đại cương về phương trình
Vấn đề 2. Phương trình bậc nhất 1 ẩn
Vấn đề 3. Phương trình bậc hai 1 ẩn
Vấn đề 4. Một số phương trình quy về bậc nhất, bậc hai
Vấn đề 5. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Vấn đề 6. Hệ phương trình bậc hai hai ẩn số

Chương 4. Bất đẳng thức, bất phương trình
Vấn đề 1. Bất đẳng thức
Vấn đề 2. Bất phương trình bậc nhất – bất phương trình bậc hai

Chương 6. Lượng giác
Vấn đề 1. Cung và góc lượng giác
Vấn đề 2. Giá trị lượng giác của 1 cung
Vấn đề 3. Công thức lượng giác

PHẦN 2. HÌNH HỌC 10

Chương 1. Vecto
Vấn đề 1. Khái niệm véc tơ
Vấn đề 2. Tổng của hai vecto
Vấn đề 3. Hiệu của hai vecto
vấn đề 4. Phép nhân vercsto với một số
Vấn đề 5. Hệ trục tọa độ

Chương 2. Tích vô hướng
Vấn đề 1. Giá trị lượng giác của 1 góc
Vấn đề 2. Tích vô hướng
Vấn đề 3. Các hệ thức lượng tam giác

Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Vấn đề 1. Đường thẳng
Vấn đề 2. Đường tròn
Vấn đề 3. Elip
Vấn đề 4. Hypebol
Vấn đề 5. Parabol
Vấn đề 6. 3 đường conic

Download: PDF | Word (.docx)