Tóm Tắt vật lý 10 Filetype Pdf+Word (Lý thuyết & Trắc Nghiệm)

Tóm Tắt vật lý 10 Filetype Pdf+Word (Lý thuyết & Trắc Nghiệm)

File Tài liệu ôn tập vật lý lớp 10 – tóm tắt Lý thuyết & Trắc Nghiệm PDF thuộc chuyên mục Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10 của Nguyễn Chí Hiến liên quan đến Giáo án, ôn tập, lớp 11, Tài liệu ôn tập vật lý lớp 10 – tóm tắt lý thuyết & Trắc Nghiệm.

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC CHUYỂN ĐỘNG CƠ

CHỦ ĐỀ 1. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận chuyển động thẳng đều
IV. Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều

CHỦ ĐỀ 2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận chuyển động thẳng biến đổi đều
IV. Bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng biến đổi đều

CHỦ ĐỀ 3. SỰ RƠI TỰ DO

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập.
III. Bài tập tự luận
IV. Bài tập trắc nghiệm

CHỦ ĐỀ 4. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận
IV. Bài tập tắc nghiệm

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC LỰC CƠ HỌC VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LỰC HỌC

CHỦ ĐỀ 1: LỰC. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận về lực, tổng hợp và phân tích lực
IV. Bài tập trắc nghiệm về lực, tổng hợp và phân tích lực

CHỦ ĐỀ 2: CÁC ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

I. Lý thuyết

II. Các ví dụ
III. Bài tập tự luận các định luật Niu-tơn
IV. Bài tập trắc nghiệm các định luật Niu-tơn

CHỦ ĐỀ 3: CÁC LỰC CƠ HỌC

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận các lực cơ học
IV. Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

CHỦ ĐỀ 1: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận động lượng, định luật bảo toàn động lượng
IV. Bài tập trắc nghiệm động lượng, định luật bảo toàn động lượng

CHỦ ĐỀ 2: CÔNG – CÔNG SUẤT

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận công – công suất
IV. Bài tập trắc nghiệm công – coogn suất

CHỦ ĐỀ 3: ĐỘNG NĂNG – ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận động năng
IV. Bài tập trắc nghiệm động năng

CHỦ ĐỀ 4: THẾ NĂNG – ĐỘ GIẢM THẾ NĂNG

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận thế năng
IV. Bài tập trắc nghiệm thế năng

CHỦ ĐỀ 5: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
III. Bài tập tự luận định luật bảo toàn cơ năng
IV. Bài tập trắc nghiệm định luật bảo toàn cơ năng

Download: PDF | Word(.doc)