Download TOPIK in 30days - Intermediate Vocabulary (PDF + CD)

Download TOPIK in 30days – Intermediate Vocabulary (PDF + CD)

TOPIK in 30days – Intermediate Vocabulary (Korean edition)

This book includes essential vocabularies that are frequently issued on TOPIK tests.
– Thoroughly selected the words from past exams based on the frequency, and provided 30 days of curriculum.
– Provides the best sample sentences that clearly shows the suggested meaning together with Korean translation.
– Explanations how the given words appear in actual TOPIK test or how probable the words will appear in the future test.

Cuốn sách này bao gồm các từ vựng cần thiết thường được ban hành trong các bài kiểm tra TOPIK.
– Chọn kỹ các từ trong các kỳ thi trước dựa trên tần suất, và cung cấp 30 ngày học.
– Cung cấp các câu mẫu tốt nhất thể hiện rõ ràng ý nghĩa được đề xuất cùng với bản dịch tiếng Hàn.
– Giải thích cách các từ đã cho xuất hiện trong bài kiểm tra TOPIK thực tế hoặc cách các từ có thể xuất hiện trong bài kiểm tra trong tương lai.

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download Ebook + CD mp3 : Here