Download TOPIK – The Self-Study Guide (For All Levels) PDF

TOPIK – The Self-Study Guide [For All Levels]

Topik – The Self-Study Guide has been designed by Topik Guide team to give self-motivated students the best materials to help them prepare for the Topik (Test of Proficiency in Korean).
Complete Guide to Topik Self-Study Package includes the following:

More than 4 Hours of Video Lessons analyzing and Explaining Topik papers
Complete Guide to Topik E-Book containing detailed preparation strategies for all 4 sections of Topik test.
15+ pages Guide for Topik Essay Writing
Lifetime Access to All updated Future Editions
Equally useful for all 3 levels – Beginner, Intermediate & Advanced.

Topik – Hướng dẫn tự học đã được nhóm Topik Guide thiết kế để cung cấp cho sinh viên tự động viên những tài liệu tốt nhất để giúp họ chuẩn bị cho Topik (Bài kiểm tra trình độ tiếng Hàn).
Hướng dẫn đầy đủ về Gói tự học Topik bao gồm:

Hơn 4 giờ bài học video phân tích và giải thích các bài báo Topik
Hướng dẫn đầy đủ về Sách điện tử Topik chứa các chiến lược chuẩn bị chi tiết cho cả 4 phần của bài kiểm tra Topik.
Hơn 15 trang Hướng dẫn viết bài luận Topik
Truy cập trọn đời cho tất cả các phiên bản tương lai được cập nhật
Hữu ích không kém cho cả 3 cấp độ – Sơ cấp, Trung cấp & Nâng cao.

(가능하다면 독자는 서점에서 원작을 사서 저자를 지원해야합니다.)

Download Ebook : PDF