Trắc nghiệm bài toán vận dụng cao Tọa độ trong không gian OXYZ