Tìm kiếm tài liệu

Trắc nghiệm cực trị của hàm số file word+pdf có đáp án

Trắc nghiệm chuyên đề cực trị của hàm số:

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

  1. Định nghĩa:
  2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị:

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN

  1. Quy tắc tìm cực trị của hàm số
  2. Kỹ năng giải nhanh các bài toán cực trị hàm số bậc ba y = ax3 + bx2 + cx + d (a ¹ 0)
  3. Kỹ năng giải nhanh các bài toán cực trị hàm trùng phương

C. KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Download Ebook : PDF | Word