Trắc nghiệm vận dụng cao hàm số có đáp án chi tiết