Tìm kiếm tài liệu

Tải Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự sửa đổi 2017
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Bộ luật Hình sự (số 100/2015/QH13) ngày 27/11/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018  được sửa đổi, bổ sung bởi :
Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/018.

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ luật này quy định về tội phạm và hình phạt.

Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự (số 01/VBHN-VPQH) đã được ban hành ngày 10/07/2017, do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ký, và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự sửa đổi 2017 bao gồm: 3 phần và 26 chương với 426 điều
– Phần I: Những quy định chung
Chương 1: Điều khoản cơ bản
Chương 2: Hiệu lực của bộ luật hình sự
Chương 3: Tội phạm
Chương 4: Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự
Chương 5: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự
Chương 6: Hình phạt
Chương 7: Các biện pháp tư pháp
Chương 8: Quyết định hình phạt
Chương 9: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
Chương 10: Xóa án tích
Chương 11: Những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Chương 12: Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
– Phần Thứ 2 – Các Tội Phạm:
Chương 13: Các Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia
Chương 14: Các Tội Xâm Phạm Tính Mạng, Sức Khỏe, Nhân Phẩm, Danh Dự Của Con Người
Chương 15: Các Tội Xâm Phạm Quyền Tự Do Của Con Người, Quyền Tự Do, Dân Chủ Của Công Dân
Chương 16: Các Tội Xâm Phạm Sở Hữu
Chương 17: Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình
Chương 18: Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Kinh Tế
Chương 19: Các Tội Phạm Về Môi Trường
Chương 20: Các Tội Phạm Về Ma Túy
Chương 21: Các Tội Xâm Phạm An Toàn Công Cộng, Trật Tự Công Cộng
Chương 22: Các Tội Xâm Phạm Trật Tự Quản Lý Hành Chính
Chương 23: Các Tội Phạm Về Chức Vụ
Chương 24: Các Tội Xâm Phạm Hoạt Động Tư Pháp
Chương 25: Các Tội Xâm Phạm Nghĩa Vụ, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Và Trách Nhiệm Của Người Phối Thuộc Với Quân Đội Trong Chiến Đấu, Phục Vụ Chiến Đấu
Chương 25: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
– Phần Thứ 3 – Điều Khoản Thi Hành

Download tài liệu:PDF